Zbav sa oblečenia, ktoré tvoje deti už nenosia a získaj zaň nové oblečenie. Pošli nám krabičku a získaj kredity

Všeobecné obchodné podmienky

vydané spoločnosťou Mamazonka, spol. s r. o., so sídlom Bajkalská 5, 831 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I v oddiely Sro, vl. č. 82379/B, IČO: 46734660 pre predaj tovaru na portáli Piskorka.sk
(ďalej len „VOP-t”)

I. Definície

Pre účely týchto VOP-t sa rozumie:

1.1 predávajúcim Mamazonka, spol. s r. o. so sídlom Bajkalská 5, Bratislava 831 04, IČO: 46 734 660, zap. v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I v odd. Sro, vl. č. 82379/B, ktorý je prevádzkovateľom portálu Piskorka.sk a ktorý ponúka na predaj tovary prostredníctvom portálu Piskorka.sk,

1.2 zákazníkom osoba, ktorá ako spotrebiteľ prostredníctvom portálu Piskorka.sk kupuje tovar ponúkaný predávajúcim,

1.3 portálom Piskorka.sk portál (internetové stránky) umiestnený na webovom sídle domény Piskorka.sk,

1.4 cenou tovaru cena požadovaná predávajúcim, uvedená pri tovare na portáli Piskorka.sk; cena tovaru je konečná a je uvedená i s príslušnou sadzbou dane z pridanej hodnoty, neobsahuje však poštovné a balné,

1.5 poštovným a balným súhrnné náklady na dodanie tovaru požadované predávajúcim za zabalenie a odoslanie tovaru na adresu uvedenú zákazníkom; poštovné a balné nie je súčasťou ceny tovaru,

1.6 cenou zásielky suma ceny tovaru a poštovného a balného,

1.7 okamihom úhrady ceny zásielky okamih pripísania ceny zásielky na účet predávajúceho,

1.8 zmluvou kúpna zmluva, predmetom ktorej záväzok predávajúceho tovar, ktorý si zákazník zakúpil prostredníctvom portálu Piskorka.sk, zaslať na adresu, ktorú zákazník uviedol vo formulári a záväzok zákazníka tovar prevziať a zaplatiť za tovar a súvisiace náklady cenu zásielky,

1.9 formulárom súbor údajov, ktoré zákazník vypĺňa na portáli Piskorka.sk pri objednávke tovaru a ktoré zákazník odošle predávajúcemu kliknutím na príslušné tlačidlo ako svoje potvrdenie o tom, že má záujem o tento tovar,

1.10 spätnou platbou vrátenie zákazníkom uhradenej platby (najmä cena zásielky) zo strany predávajúceho.

II. Úvodné ustanovenia

2.1 Tieto VOP-t upravujú základné podmienky medzi predávajúcim a zákazníkom a ich vzájomné práva a povinnosti v súvislosti s predajom zakúpeného tovaru prostredníctvom portálu Piskorka.sk.

2.2 Tieto VOP-t sa uplatnia len v prípade, ak kupujúci kupuje tovar pre vlastnú potrebu a má teda postavenie spotrebiteľa v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa.

2.3 Zákazník úhradou ceny zásielky akceptuje tieto VOP-t, ktoré sú zverejnené na portáli Piskorka.sk.

III. Objednávanie tovaru

3.1 Zákazník si objedná tovar vyplnením a odoslaním formuláru a zaplatením ceny zásielky.

3.2 Zmluva medzi predávajúcim a zákazníkom týkajúca sa tovaru je uzatvorená okamihom pripísania ceny zásielky na účet predávajúceho.

3.3 Uhradením ceny zásielky sa zákazník zaväzuje prevziať objednaný tovar, ktorý mu bude dodaný.

IV. Dodanie tovaru

4.1 Predávajúci odošle tovar na adresu na území Slovenskej republiky, ktorú uvedie zákazník vo formulári.

4.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať zákazníkovi tovar takého druhu a v takom množstve, aké si zákazník objednal postupom podľa čl. III týchto VOP-t.

4.3 Tovar bude adekvátne zabalený a odoslaný zákazníkovi v najkratšej možnej lehote, najneskôr do 21 dní od okamihu úhrady ceny zásielky. V prípade nedodržania uvedenej lehoty, t. j. v prípade, že predávajúci neodošle tovar v uvedenej lehote zákazníkovi, zmluva automaticky zaniká a predávajúci vráti zákazníkovi cenu zásielky formou spätnej platby, a to v lehote 15 dní odo dňa zániku zmluvy; o zániku zmluvy a vrátení ceny zásielky predávajúci informuje zákazníka emailom na emailovú adresu zákazníka. Vrátením ceny zásielky podľa tohto bodu zanikajú akékoľvek nároky ktorejkoľvek zo zmluvných strán voči druhej zmluvnej strane, ktoré vznikli zo zmluvy a/ alebo na jej základe.

4.4 Pokiaľ je pri preberaní tovaru od prepravcu zjavné, že došlo k poškodeniu tovaru pri preprave alebo zásielka vykazuje znaky poškodenia, zákazník je oprávnený tovar neprevziať. V takomto prípade je však povinný dôvod odmietnutia prevzatia zásielky uviesť priamo doručovateľovi (pokiaľ je to možné písomne), tak aby bol dôvod odmietnutia zrejmý a predávajúcemu oznámiť dôvod odmietnutia prevzatia zásielky emailom na adresu uvedenú v bode 7.5 týchto VOP-t najneskôr do 24 hodín od odmietnutia prevzatia zásielky; v opačnom prípade sa odmietnutie prevzatia zásielky považuje za bezdôvodné s následkami uvedenými v bode 4.5 týchto VOP-t.

4.5 V prípade, že si zákazník riadne dodaný tovar neprevezme bez náležitého právneho dôvodu, je povinný predávajúcemu nahradiť poštovné a balné a prípadnú škodu, ktorá predávajúcemu vznikne. V prípade týchto nárokov je možné použiť započítanie podľa článku IX týchto VOP-t.

V. Platobné podmienky

5.1 Odoslaním formuláru zákazník vyjadruje svoj súhlas s cenou zásielky a zaväzuje sa ju riadne a včas zaplatiť. Úhrada ceny zásielky sa realizuje spôsobom uvedeným na portáli Piskorka.sk.

5.2 V prípade, ak by sa pri úhrade ceny zásielky vyskytli akékoľvek technické problémy, pri ktorých zákazníkovi nebude zrejmé, či platbu realizoval alebo nie, zákazník je povinný ihneď, najneskôr však do 24 hodín, kontaktovať predávajúceho emailom na emailovú adresu uvedenú v bode 7.5 týchto VOP-t alebo telefonicky na telefónne číslo podpory uvedené v bode 7.7 týchto VOP-t, s uvedením opisu technických problémov. Predávajúci preverí úhradu ceny zásielky a informuje o tejto skutočnosti zákazníka emailom.

5.3 V prípade, ak bude v zmysle príslušných právnych predpisov a/ alebo týchto VOP-t predávajúci vracať zákazníkovi akékoľvek peňažné plnenia, tieto budú predávajúcim poukázané formou spätnej platby.

VI. Zodpovednosť za vady

6.1 Nebezpečenstvo poškodenia tovaru prechádza na zákazníka okamihom, kedy prevezme tovar.

6.2 Predávajúci zodpovedá za všetky vady, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na zákazníka.

6.3 Predávajúci zodpovedá tiež za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare po jeho prevzatí zákazníkom počas 2-ročnej záručnej doby.

6.3.1 V prípade, že sa počas záručnej doby vyskytne na tovare vada, zákazník môže uplatniť reklamáciu spôsobom a na mieste, ktoré sú uvedené v záručnom liste dodanom s tovarom, pričom s uplatnením reklamácie je povinný predložiť i reklamovaný tovar a originál príslušného daňového dokladu (faktúra) k tovaru.

6.3.2 Ak v záručnom liste nie je uvedené, kde je potrebné tovar reklamovať, zákazník uplatňuje reklamáciu na adrese predávajúceho uvedenú v bode 7.6 týchto VOP-t a zároveň na túto adresu doručuje i reklamovaný tovar spolu s originálom daňového dokladu (faktúra); reklamáciu je možné uplatniť aj emailom zaslaným na emailovú adresu uvedenú v bode 7.5 týchto VOP-t, pričom reklamovaný tovar s originálom daňového dokladu (faktúra) je potrebné doručiť predávajúcemu najneskôr do 7 dní od odoslania emailu.

6.3.3 Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň, keď bola osobe, ktorá vybavuje reklamáciu (t. j. osoba uvedená v záručnom liste alebo predávajúci) doručená aj reklamácia, aj reklamovaný tovar aj príslušný daňový doklad (faktúra) v súlade s týmito VOP-t. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

6.3.4 O vybavení reklamácie rozhodne predávajúci, alebo osoba uvedená v záručnom liste.

6.3.5 Predávajúci alebo osoba uvedená v záručnom liste potvrdí riadne uplatnenie reklamácie zákazníkom podľa týchto VOP-t. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom (napr. v prípade doporučenej zásielky, emailového potvrdenia prijatia reklamácie predávajúcim a pod.).

6.3.6 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

6.3.7 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má zákazník právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

6.3.8 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.3.9 Zákazník pri uplatnení reklamácie uvedie, ktoré z práv uvedených v bodoch 6.3.6 – 6.3.7 týchto VOP-t chce uplatiť. Pokiaľ zákazník neuvedie, ktoré z uvedených práv si uplatňuje a/ alebo uvedie právo, ktoré mu neprináleží, považuje sa reklamácia za neúplnú a v takomto prípade predávajúci alebo osoba uvedená v záručnom liste kontaktuje zákazníka emailom (na emailovej adrese zákazníka uvedenej vo formulári) za účelom zistenia, ktoré z práv si chce zákazník uplatniť. Pokiaľ predávajúci (resp. osoba, ktorá o reklamácii rozhoduje) ani takýmto spôsobom nezistí, ktoré z práv si chce zákazník uplatniť, je oprávnený sám rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie pri dodržaní príslušných zákonných ustanovení a ustanovení týchto VOP-t.

6.3.10 Vybavenie reklamácie

a.) Ak zákazník uplatní reklamáciu, predávajúci alebo osoba uvedená v záručnom liste vybaví reklamáciu v čo možno najkratšej lehote; vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar rovnakého druhu, ak sa s predávajúcim nedohodne inak. Reklamácia sa považuje za vybavenú momentom odoslania dokladu o vybavení reklamácie na emailovú alebo poštovú adresu zákazníka, prípadne odoslaním sms správy na telefónne číslo zákazníka. Tovar alebo cena zásielky, ktorú zákazník za tovar zaplatil, bude zákazníkovi zaslaná bez zbytočného odkladu po vybavení reklamácie na náklady predávajúceho.

b.)Doklad o vybavení reklamácie je predávajúci povinný vydať zákazníkovi najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pričom v prípade poštovej alebo emailovej korešpondencie je rozhodujúci deň odoslania tohto dokladu zákazníkovi.

6.4 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru a neposkytuje záruku v zmysle týchto VOP-t, ak bol tovar poškodený po jeho prevzatí zákazníkom niektorým z uvedených spôsobov:

a.) mechanicky (napr. pádom, úderom, násilným otváraním),

b.)vystavenia chemicky agresívnemu prostrediu a/ alebo neprimerane vysokej teplote,

c.) v dôsledku používania tovaru v podmienkach nevhodných pre takýto tovar (napr. v pôsobenie neprimeraných fyzikálnych a chemických vplyvov),

d.) v dôsledku živelnej pohromy,

e.) inému použitiu, ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu, ak bol návod na obsluhu priložený.

6.5 Zákazník je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu vo vhodnom obale, ktorý zabráni poškodeniu tovaru pri preprave; odporúča sa pôvodný obal.

VII. Informačné povinnosti, kontakt

7.1 Predávajúci je v zmysle príslušných zákonných ustanovení povinný súčasne s ponukou tovaru poskytnúť zákazníkovi informácie o svojom obchodnom mene a sídle, opise tovaru, cene tovaru, dodacích podmienkach a nákladoch na dodanie tovaru, platobných podmienkach, práve zákazníka na odstúpenie od zmluvy, lehote, počas ktorej je predávajúci viazaný ponukou vrátane ceny.

7.2 Všetky informácie uvedené v bode 7.1 týchto VOP-t sú zákazníkovi k dispozícii na internetovej stránke www.Piskorka.sk, resp. sú súčasťou týchto VOP-t, s ktorými sa zákazník oboznámil, čím sa informačná povinnosť predávajúceho považuje za splnenú.

7.3 Predávajúci doručí zákazníkovi informácie podľa bodu 7.1 týchto VOP-t aj v písomnej podobe súčasne s dodaním tovaru. Zároveň doručí zákazníkovi:

a.) písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy vrátane lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo o nemožnosti odstúpenia od zmluvy,

b.) adresu, na ktorej môže zákazník uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,

c.) informáciu o záruke a o servisných službách.

7.4 Ustanovenia článku VIII týchto VOP-t sa považujú za poučenie o právach spotrebiteľa v zmysle § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

7.5 Pre emailovú komunikáciu s predávajúcim určuje predávajúci nasledujúcu emailovú adresu: ahoj@piskorka.sk.

7.6 Pre písomnú komunikáciu s predávajúcim (vrátane vrátenia tovaru v zmysle týchto VOP-t) určuje predávajúci nasledujúcu korešpondenčnú adresu: Mamazonka, spol. s r.o., Bajkalská 5, 831 04 Bratislava III.

7.7 Pre telefonický kontakt s predávajúcim, predávajúci určuje nasledujúce telefónne číslo: 00421 948 554 200.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

8.1 Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy (aj bez uvedenia dôvodu) v zmysle príslušných právnych predpisov, t. j. do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v plnom rozsahu platia ustanovenia zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.

8.1.1Ak by si predávajúci nesplnil informačné povinnosti podľa čl. VII týchto VOP-t, avšak splnil by si ich dodatočne, zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa dodatočného splnenia informačných povinností, najneskôr však do 3 mesiacov od prevzatia tovaru.

8.1.2Ak by si predávajúci nesplnil informačné povinnosti podľa čl. VII týchto VOP-t ani dodatočne, zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 3 mesiacov od prevzatia tovaru.

8.2 Odstúpenie od zmluvy musí zákazník adresovať predávajúcemu emailom na adresu uvedenú v bode 7.5 týchto VOP-t alebo písomne na adresuuvedenú v bode 7.6 týchto VOP-ttak, aby zákazník vedel odstúpenie od zmluvy preukázať.

8.3 Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy ohľadne tovaru určeného osobitne a výlučne pre zákazníka (tzv. výrobok na mieru) a ani tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.

8.4 Zákazník je spolu s odstúpením od zmluvy povinný zaslať (t. j. vrátiť) predávajúcemu aj tovar, ktorého sa odstúpenie od zmluvy týka. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

8.5 Odstúpením zákazníka od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

8.6 Predávajúci vráti, po odstúpení zákazníka od zmluvy a po tom, ako mu zákazník vráti príslušný tovar, zákazníkovi cenu zásielky v lehote 15 dní, za predpokladu, že tovar bol v bezvadnom stave vrátený predávajúcemu. Ak zákazník vráti pri odstúpení od zmluvy tovar poškodený je predávajúci povinný vrátiť len cenu tovaru. Ustanovením tohto odseku však nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

IX. Započítanie

9.1 Akékoľvek finančné nároky, ktoré vzniknú predávajúcemu vo vzťahu k zákazníkovi si predávajúci môže jednostranne započítať so sumou, ktorú mu zákazník zaplatil ako cenu zásielky.

9.2 Započítanie sa uskutoční faktickým vrátením sumy zníženej o započítanú sumu. Pri poukázaní platby predávajúci uvedie (napr. v správe pre adresáta), že určitá suma bola započítaná. Predávajúci je oprávnený zákazníka informovať o zápočte aj emailom.

X. Ochrana osobných údajov

10.1 Zákazník uhradením ceny zásielky:

a.) udeľuje predávajúcemu súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní formuláru (ďalej len „osobné údaje“) za účelom vytvorenia databázy zákazníkov, ďalej za účelom plnenia práv a povinností zo strany predávajúceho a/ alebo plnením záväzkov z nej vyplývajúcich, a to súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

b.) udeľuje predávajúcemu súhlas, aby mu zasielal formou emailových správ na emailovú adresu uvedenú vo formulári reklamné a/ alebo marketingové elektronické zásielky, pričom v každej takejto zásielke bude aj odkaz na deaktiváciu takejto emailovej adresy,

c.) potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je zákazník povinný túto zmenu bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu emailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutočniť v rámci svojho profilu člena klubu (ak je možné zmenu takto vykonať).

10.2 Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľuje zákazník dobrovoľne, a to na dobu určitú počínajúc jeho udelením až do uplynutia 2 rokov od zániku všetkých záväzkov a/alebo iných právnych vzťahov medzi zákazníkom a predávajúcim. Zákazník je oprávnený tento súhlas písomne odvolať doručením písomného oznámenia o odvolanísúhlasu. Zákazník nie je oprávnený odvolať súhlas skôr ako bude splnený účel spracovania a poskytnutia osobných údajov špecifikovaný v tomto bode.

10.3 Predávajúci je oprávnený, v prípade ak dôjde k zmene prevádzkovateľa portálu Piskorka.sk, poskytnúť osobné údaje zákazníka v rozsahu a na účely stanovenom týmto článkom, novému prevádzkovateľovi portálu Piskorka.sk, s čím zákazník uhradením ceny zásielky výslovne súhlasí.

10.4 K spracovaniu vyššie uvedených osobných údajov môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Zákazník môže kedykoľvek písomne na dostupných kontaktných miestach uvedených na internetových stránkach predávajúceho požiadať o vymazanie osobných údajov alebo ich opravu.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1 Právne vzťahy medzi predávajúcim a zákazníkom sa spravujú predovšetkým zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

11.2 V prípade, ak je niektoré ustanovenie týchto VOP-t v rozpore s kogentným ustanovením zákona (t. j. takým, od ktorého sa nie je možné odchýliť), použije sa ustanovenie zákona, v opačnom prípade sa použije ustanovenie týchto VOP-t.

11.3 Tieto VOP-t platia v znení uvedenom na portáli Piskorka.sk v deň úhrady príslušnej ceny zásielky zákazníkom.

11.4 Vzťahy, ktoré neupravujú VOP, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

11.5 Tieto VOP sú platné a účinné od 9. apríla 2013. Predávajúci má výhradné právo jednostranne tieto VOP-t dopĺňať a/ alebo meniť. Nové znenie VOP-t je záväzné až od momentu zverejnenia na portáli Piskorka.sk a len vo vzťahu k zmluvám uzatvoreným po tomto zverejnení.